Site Overlay

Годишно Изборно Собрание

Здружението на социјални работници на град Скопје оддржа Годишно Собрание на ден 28.11.2017 год. во просториите на Хуманитарниот дом „Даре Џамбаз“, со почеток во 16:30 часот, во присуство на членовите (социјални работници) на Здружението, на отворената дискусија го усвои следниот

Дневен ред

 1. Извештај за досегашната работа на здружението
 2. Избор на Извршен одбор на здружението
 3. Избор на Претседател на здружението
 4. Избор на Секретар на здружението
 5. Избор на Надзорна Комисија
 6. Разно

Со заедничка, активна дискусија и гласање од присутните го направи следниов избор

Избрани членови на Извешен одбор:

 1. Владимир Илиевски
 2. Јагода Насковска
 3. Аленка Бинички Арсеновски
 4. Александра Цонева
 5. Андон Дамовски
 6. Славица Шекуткоска
 7. Катерина Серафимовска

Претседадел на Здружението на социјални работници на град Скопје

 1. Јагода Насковска (м-р по социјална работа)

Секретар на Здружението на социјални работници на град Скопје

 1. Катерина Серафимовка

Избрани членови на Надзорната Комисија

 1. Вера Николиќ
 2. Ирена Милановска Славевска
 3. Јулијана Божиновска – Јовановска