ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

45100782-Humanitarian-word-cloud-heart-concept-Stock-Vector

Здружението на социјални работници на град Скопје, го спроведува проектот

,, Младински волонтеризам и здрави животни навики. Проектот се реализира со поддршка на Град Скопје.

На ден 30.10.2015 година, од 11:00 до 15:00 часот, во СУГС ,, Јосип Броз Тито”, се организира хуманитарна акција, наменета за корисниците од ЈУ за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје. Акцијата ќе биде во холот на гимназијата. Можете да донирате: книги, облека, училишен прибор и спортски реквизити.